รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความประสงค์เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและกำหนดการ

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
บัดนี้ - 25 เมษายน 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://undergraduate-admission.it.msu.ac.th/
26 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://it.msu.ac.th/ และผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
27 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ Online ผ่าน Application ZOOM
10 เมษายน 2563 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านอินเตอร์เน็ต https://it.msu.ac.th/
- ผ่านแฟนเพจ Facebook “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
27 - 30 เมษายน 2563 ทำสัญญารับทุนการศึกษา กับ CP ALL