รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความประสงค์เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและกำหนดการ

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
6-25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
6-25 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ it.msu.ac.th หรือสมัครด้วยตัวเองดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ it.msu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ งานวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพิ้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าสมัคร
3 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ it.msu.ac.th และผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business-MSU”
7-8 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์
13 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ เว็บไซต์ it.msu.ac.th และผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business-MSU”
3 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบผลคะแนนมารตรฐาน GAT ของผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
10 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ admission.msu.ac.th และ Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business-MSU”
20 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบ TCAS 63
22-23 เมษายน 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ admission.msu.ac.th และ it.msu.ac.th ผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business-MSU”