รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รายละเอียดดังนี้

แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและกำหนดการ

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
  • 1. สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ https://it.msu.ac.th/ และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานวิชาการ ชั้น 2
  • 2. สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2. สามารถสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://undergraduate-admission.it.msu.ac.th/
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://it.msu.ac.th/ และผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
1 ธันวาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ และทำสัญญารับทุนการศึกษา กับ CP ALL
4 ธันวาคม 2563 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านอินเตอร์เน็ต https://it.msu.ac.th/
- ผ่านแฟนเพจ Facebook “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
5 มกราคม 2564 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งาน ระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ mytacs.com
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ์
24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สละสิทธิ์
27 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตามกำหนดการของ มหาวิทยาลัย รายงานตัวผ่านระบบตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย http//:www.msu.ac.th หรือ https//:admit.msu.ac.th